Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Προκήρυξις θέσεως Διακόνου είς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX  :2736031202

       Ἔχοντες ὑπ΄ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ.2 τοῦ Ν.590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησιας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 33-37 τοῦ ὑπ΄ἀριθ.2/1969 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημεριῶν»,προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν θέσιν τοῦ Διακόνου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας, καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς ὡς ἄνω κενῆς θέσεως.

Ἐν Κυθήροις τῇ 19ῃ Ἰανουαρίου 2017

Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ