Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κυθήρων, 30/11/2017Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 24/11/2017 (2)

Μετά από διαρκείς και συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση (ΑΔΑ: 6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν), με το ποσόν των 124.000,00 Ευρώ (με το ΦΠΑ) το έργο «Υλοποίηση Υποδομών για την Εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Καψαλίου Κυθήρων» και φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (MIS: 2017ΣΕ18900044 09 55).
Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα με στόχο τη συστηματική επαναπροσέλκυση της κρουαζιέρας στα Κύθηρα. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) στο Λιμένα Καψαλίου, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code). Στο έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, περιμετρική περίφραξη, κεντρική πύλη, σύστημα παρακολούθησης, εξοπλισμός ασφαλείας, κέντρο ελέγχου, φυλάκιο κλπ, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις, στο Λιμένα Καψαλίου.
Το ζήτημα της εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένος στο Καψάλι δεν είναι καινούργιο. Προέκυψε μετά την ψήφιση του Κανονισμού 725/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις». Ο Κανονισμός αυτός ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Νόμο 3622/2007.
Για την υποχρέωση εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στο Λιμένα Καψαλίου, το Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων ενημερώνεται αρχικά με έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στις 4/10/2005. Έκτοτε η αλληλογραφία από το αρμόδιο Υπουργείο προς τα Λιμενικά Ταμεία της Χώρας ήταν διαρκής.
- Το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώνει τον Ιούνιο του 2008 με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων για την «αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου και εκπόνησης μελετών ΑΑΛΕ και ΣΑΛΕ». Το Δ.Λ.Τ. ενημερώνει το Λιμεναρχείο Νεάπολης και το αρμόδιο Υπουργείο ότι δεν έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης.
- Το 2009 κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Αναστάσιου Παπαληγούρα, πίστωση ύψους 10.000€ με δικαιούχο το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων για την εκπόνηση της μελέτης αξιολόγησης ασφάλειας λιμένων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Μετά από συνεχή όχληση του αρμόδιου Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών, το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων προκηρύσσει στις 25/06/2009 μειοδοτικό διαγωνισμό «για την ανάδειξη αναδόχου για την Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) και Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ)», προϋπολογισμού 22.000 € με το Φ.Π.Α. Ωστόσο ο διαγωνισμός ακυρώθηκε «λόγω σοβαρών παραλείψεων στη διακήρυξη» σύμφωνα με έγγραφο του Δ.Λ.Τ. Κυθήρων στις 9/7/2009 και δεν επαναπροκηρύχθηκε.
- Το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων δεν συνέχισε τη διαδικασία, παρά τις διαρκείς οχλήσεις του Υ.Ε.Ν., το οποίο με έγγραφό του στις 27/7/2013 προειδοποιεί το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων για «μη συμμόρφωση με διατάξεις για την βελτίωση της ασφάλειας στις λιμενικές εγκαταστάσεις», αναφέροντας ότι η μη συμμόρφωση αυτή «συνιστά λόγο κίνησης διαδικασίας παράβασης σε βάρος της Χώρας μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
- Το 2012 η τότε διοίκηση του Δ.Λ.Τ. ανέθεσε στην εταιρεία CTM HELLAS την εκπόνηση μελέτης για την προσέλκυση κρουαζιεροπλοίων στα Κύθηρα, ωστόσο η μελέτη αυτή δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθεί λόγω μη θεώρησης του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η νέα διοίκηση του Δ.Λ.Τ. ανέθεσε εξαρχής όλη τη διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε το 2015 με την παράδοση «Εισηγητικής Έκθεσης για την προσέλκυση κρουαζιεροπλοίων στα Κύθηρα», η οποία ωστόσο συνιστά μια καθαρά θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος.
- Η νέα διοίκηση του Δ.Λ.Τ., ήδη από τις αρχές του 2015, έθεσε ως προτεραιότητά της την ολοκλήρωση του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) για το λιμένα Καψαλίου καθώς και τον ορισμό Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμένος (ΥΑΛΕ) που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο Λιμένας Καψαλίου να χαρακτηριστεί επίσημα ως λιμένας υποδοχής διεθνών πλόων και προέβη στις σχετικές αναθέσεις εκπόνησης των μελετών.
- Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στις 23/1/2017 με εμπιστευτικό έγγραφό του, αποδέχεται το ΣΑΛΕ που εκπόνησε το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων και έκρινε ότι αυτό πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Ν.3622/2007 και του Κανονισμού 725/2004 ΕΚ.
- Χάρη στη διαρκή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με το αρμόδιο Υπουργείο και προσωπικά με τον Υφυπουργό κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, επιτεύχθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 124.000€ του έργου υλοποίησης των υποδομών ασφάλειας στο Λιμένα Καψαλίου. Το Δ.Λ.Τ. Κυθήρων θα προβεί στην έκδοση των τευχών δημοπράτησης του έργου σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί εντός του 2018.
Παράλληλα με τα ανωτέρω, το Λιμενικό Ταμείο προβαίνει μέχρι το τέλος του έτους στην ανάθεση της γενικής συντήρησης και ανακαίνισης των δύο βασικών λιμενικών κτηρίων στο νησί (Καψαλίου και Διακοφτίου) προκειμένου αυτά να παραδοθούν πλήρως ανακαινισμένα μέσα στους επόμενους μήνες.
Επιπλέον, εντός του 2018, το Λιμενικό Ταμείο θα προβεί στη δημοπράτηση των μελετών για σειρά λιμενικών έργων στο νησί. Οι μελέτες έχουν προϋπολογισμό 75.000€ με το Φ.Π.Α. και αφορούν στις επισκευές των λιμένων Πλ. Άμμου, Αγ. Πατρικίας, Καψαλίου καθώς και στην μελέτη τοποθέτησης του ναύδετου στο Καψάλι, για την πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων.
Τέλος, σε τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία νομιμοποίησης των λιμανιών των Κυθήρων και Αντικυθήρων, μια εξαιρετικά σοβαρή εκκρεμότητα πολλών ετών, καθώς εγκρίθηκαν τα οριστικά σχέδια από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.
Για όλα τα παραπάνω, αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, προσωπικά στον Πρόεδρό του και Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Ζαντιώτη, στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, στον Τοπογράφο κ. Γιώργο Συρμαλή, στον Τεχνικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Μπογιατζή και την αρμόδια υπάλληλο κα. Άννα Μπουρνά, που επί σειρά μηνών εργάστηκαν αθόρυβα, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο αναβάθμισης των λιμενικών μας υποδομών.

25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κυθήρων, 23/11/2017

βίντεο: PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
πηγή: tsirigotv.gr

Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 24/11/2017 (1)

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο το μεσημέρι της Πέμπτης 23/11 υπό την προεδρία του κ. Λάζαρου Βέζου.
Το Δ.Σ. αποδέχθηκε μελέτες για σημαντικά αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής και θα δημοπρατηθούν εντός του 2018. Συγκεκριμένα:
Αποδέχθηκε τη μελέτη του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Νήσου Κυθήρων», που χρηματοδοτείται με 2.475.000€ από την Περιφέρεια και αφορά την αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση των οδών: α) προς παραλία Μελιδονίου, β) από Αγία Πελαγία προς Αγία Αναστασία, γ) Διακοπουλιάνικα – Προγκί – Άγιος Ιωάννης Γερακαρίου και δ) προς παραλία Κακής Λαγκάδας. Ο Δήμος Κυθήρων ανέλαβε ήδη από το φθινόπωρο του 2014 (δηλαδή αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα η νέα Δημοτική Αρχή) την σύνταξη μελετών οδοποιίας, την αποτύπωση, αδειοδότηση και κάθε άλλη διαδικασία που απαιτείται για τους δρόμους αυτούς, συγκροτώντας μετά από μεθοδική και τεχνοκρατική δουλειά φακέλους πλήρους ωριμότητας, με αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση ενός πολύ σημαντικού έργου οδοποιίας στο νησί μας, που λύνει προβλήματα δεκαετιών και αίρει την απομόνωση συγκεκριμένων περιοχών, όπως των οικισμών Διακοπουλιάνικα, Προγκί και Γερακάρι.
Αποδέχθηκε τη μελέτη του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα και Παράλληλες Οδικές Εργασίες Νήσου Κυθήρων», που χρηματοδοτείται με 1.800.000€ από την Περιφέρεια Αττικής και θα δημοπρατηθεί εντός του 2018 από την Περιφέρεια. Πρόκειται για έργο μεγάλης σημασίας όχι μόνο για την Τ.Κ. Μητάτων, αλλά για όλο το νησί, αφού με την κατασκευή της καινούργιας προεντεταμένης γέφυρας Μάκρωνα, ενισχύεται η οδική ασφάλεια και διευκολύνεται η πρόσβαση από και προς τις τουριστικές περιοχές της Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα, που σήμερα είναι δυσχερής κυρίως για μεγάλα οχήματα και τουριστικά λεωφορεία (από το συγκεκριμένο σημείο). Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εγκρίθηκε στις 15/7/2008 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής. Η έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου έγινε με την απόφαση 61/2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών της Νομαρχίας Πειραιά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με την 387/2011 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την πρόταση ένταξης του έργου στο Π.Ε.Π. Αττικής (ΕΣΠΑ), στη Θεματική Προτεραιότητα «Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί». Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή απέρριψε την εκτέλεση του έργου θέτοντας άλλες προτεραιότητες, με αποτέλεσμα να χαθεί για το νησί μια μεγάλη χρηματοδότηση και να μην εκτελεστεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο που η τοπική κοινωνία και οι κάτοικοι των Μητάτων ζητούν επί πολλά χρόνια. Η νέα Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ζήτησε την ένταξη του έργου στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας, κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στη σύμφωνη γνώμη της Περιφερειάρχου κας. Δούρου και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χατζηπέρου, που έθεσαν το συγκεκριμένο έργο ως μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας στα Κύθηρα. Επισημαίνεται ότι το ποσόν των 1.800.000€ προκύπτει με βάση τις επίσημες τιμές του Υπ. Υποδομών και συμπεριλαμβάνει: 18% εργολαβικό όφελος, 15% απρόβλεπτα, 24% Φ.Π.Α., δαπάνες αρχαιολογικής εποπτείας και αναθεώρηση, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για όλα τα δημόσια έργα.
Αποδέχθηκε τη Μελέτη Τευχών Δημοπράτησης Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για την «Ανέγερση Μνημείου Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα», που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με 74.400€. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μνημείου που θα τιμά τους Συμιακούς σφουγγαράδες που το 1900-1901 ανακάλυψαν και ανέλκυσαν το περίφημο Ναυάγιο των Αντικυθήρων, προσφέροντας τους ανεκτίμητους αυτούς αρχαιολογικούς θησαυρούς στο Έθνος. Το έργο θα εκτελεστεί με Πανελλήνιο Δημόσιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, μεταξύ των μελών του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει τα καλλιτεχνικά έργα και προβλέπει την απόδοση χρηματικού επάθλου στους συμμετέχοντες που θα προκριθούν στις τρεις πρώτες θέσεις, ο πρώτος εκ των οποίων θα αναλάβει και την κατασκευή του Μνημείου.
Το Δ.Σ. αποδέχθηκε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου (οικοπέδου) στη θέση «Πηλούς» της Τ.Κ. Φρατσίων από την Εγχώριο Περιουσία, στο οποίο ο Δήμος προτίθεται να κατασκευάσει Κλειστό Γυμναστήριο. Ήδη υπάρχει σχετική αλληλογραφία με τη Γ.Γ. Αθλητισμού η οποία έχει αποστείλει στο Δήμο μας αρχικές τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να μετατραπούν σε πλήρεις τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης.
Τέλος το Δ.Σ. ενέκρινε την εκπροσώπηση του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITS TT Warsaw 2017 που γίνεται στη Βαρσοβία της Πολωνίας και στην οποία ο Δήμος μας συμμετέχει αδαπάνως με αυτόνομο booth στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. μετά την αποδοχή σχετικού αιτήματος του Δημάρχου από την αρμόδια Υπουργό κα. Έλενα Κουντουρά.
Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης θα συμμετάσχει στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα από 30/11 μέχρι 2/12.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κυθήρων, 28/11/2017


Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Εκδήλωση του Συλλόγου "Ο Όμορφος Καραβάς", 25/11/2017

πηγή: Tsirigo fm

Κοινή ανακοίνωση Δήμων Κυθήρων και Δήμου Ελαφονήσου σχετικά με τις περιοχές Natura


Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κυθήρων, 24/11/2017Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κυθήρων, 23/11/2017


Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 22/11/2017

Την παρουσία του για πρώτη φορά έκανε ο Δήμος Κυθήρων στο μεγάλο διεθνές ραντεβού της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στην διεθνή τουριστική έκθεση «World Travel Market-WTM 2017», η οποία  βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος, από 6-8 Νοεμβρίου 2017.
Φιλοξενώντας περισσότερες από 180 χώρες και 5.000 εκθέτες, η WTM αποτελεί ιδανικό πεδίο επαγγελματικών συνεργασιών αλλά και καταγραφής των τάσεων για την τρέχουσα τουριστική χρονιά.
Ο Δήμος Κυθήρων συμμετείχε με δικό του σταντ στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. παρουσιάζοντας τις εμπλουτισμένες τουριστικές υπηρεσίες που παρέχει το νησί, το οποίο αποτελεί ένα νέο ποιοτικό και ταυτόχρονα δυναμικό τουριστικό προορισμό για τους Βρετανούς.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και προβολή στα μονοπάτια των Κυθήρων, τα οποία προτιμούν τα τελευταία χρόνια αρκετοί επισκέπτες από την Αγγλία, καθώς και στις άλλες υπηρεσίες των ειδικών μορφών τουρισμού όπως το scuba diving, ο αγροτουρισμός κλπ. που προσφέρει το νησί.
Το Δήμο εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Μαρία Κασιμάτη και το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Νικόλ Χριστοφόρου.
Το σταντ του Δήμου Κυθήρων επισκέφθηκε μεταξύ άλλων η Υπουργός Τουρισμού κα  Έλενα Κουντουρά.
Η 33η διεθνής έκθεση τουρισμού “Philoxenia”, η σημαντικότερη τουριστική έκθεση της χώρας, υποδέχτηκε επαγγελματίες και κοινό από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2017, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Ο Δήμος Κυθήρων έδωσε δυναμικό παρών και φέτος στην έκθεση αυτή που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, μια πόλη η οποία αποτελεί σημαντική πηγή εισερχόμενου τουρισμού για τα Κύθηρα, κυρίως λόγω της απ’ ευθείας αεροπορικής σύνδεσης με αυτήν τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στις 20.000 ανήλθαν οι επισκέπτες του τουριστικού εκθεσιακού «διδύμου» Philoxenia – Hotelia, κατά τη διάρκεια του τριημέρου διεξαγωγής της.
Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 «ραντεβού» μεταξύ των εκθετών και μεγάλων τουριστικών «παικτών» από 36 αγορές – στόχους για την Ελλάδα, τα οποία προετοίμασαν το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες.
Οι εκθέτες στην Philoxenia ήταν 400, (άμεσοι και έμμεσοι), από 18 χώρες, ενώ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για επαγγελματικές συναντήσεις βρέθηκαν περίπου 180 ξένοι μεμονωμένοι hosted buyers.
Ο Δήμος Κυθήρων που συμμετείχε με δικό του περίπτερο σε κομβικό σημείο της αίθουσας, διένειμε το τουριστικό υλικό του καθώς και ενημερωτικό υλικό του Συλλόγου Καταλυμάτων Αγίας Πελαγίας και των επαγγελματικών συλλόγων Καψαλίου, Αυλαίμωνα και Διακοφτίου.
Το Δήμο Κυθήρων εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λάζαρος Βέζος, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, Μηνάς Κορώνης και Μαρία Κασιμάτη και ο υπεύθυνος υπάλληλος για την τουριστική προβολή Παναγιώτης Γιαννιώτης, οι οποίοι πραγματοποίησαν συναντήσεις με hosted buyers από την Αυστρία, την Ιταλία, την Γερμανία, την Αγγλία, την Κύπρο και την Πολωνία, παρουσιάζοντας το τουριστικό προϊόν των Κυθήρων.
Το περίπτερο του Δήμου Κυθήρων επισκέφθηκε η Υπουργός Τουρισμού κα  Έλενα Κουντουρά, ο πρόεδρος της ΔΕΘ - Helepxo κ. Tάσος Τζήκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης και πολύς κόσμος.

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Το Πράσινο Νησί της Επιστήμης, Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα

Memorial Service for Australia’s First Kytherian, 19/11/2017


Σεμινάρια με θέμα τη δηλητηρίαση στο Νοσοκομείο Κυθήρων

πηγή: Tsirigo fm

Ανακοίνωση Νοσοκομείου Κυθήρων για τον καθαρισμό των οικοπέδων πέριξ του Νοσοκομείου

πηγή: Tsirigo fm

Ανακοίνωση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα στα Κύθηρα

Στράτος Χαρχαλάκης

Λόγω των αναμενόμενων έκτακτων καιρικών φαινομένων εφιστούμε την προσοχή όλων τις επόμενες ώρες. Αναμένονται (κατά την πρόβλεψη της ΕΜΥ) ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα.
Οι τοπικοί πρόεδροι και εκπρόσωποι καθώς και οι ιδιοκτήτες και οδηγοί μηχανημάτων έργου κάθε φύσεως πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, να έχουν ανοικτά τα κινητά τους τηλέφωνα και να αναφέρουν άμεσα στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας κάθε πρόβλημα που θα υποπέσει στην αντίληψή τους.
Θερμή παράκληση να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις.
Επίσης, να μην υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα ή άλλου είδους αντικείμενα στους οχετούς ομβρίων υδάτων.

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στο βορειοδυτικό τμήμα των Κυθήρων, έφθασαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Πελοπόννησο, 9/11/17

Μετά από πολύωρο αγώνα με τις φλόγες, κατασβέστηκε το βράδυ της Πέμπτης 9/11 η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην περιοχής Ορθόλιθος στο ΒΔ τμήμα των Κυθήρων.
Το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ αναχώρησε από τη Νεάπολη Βοιών εκτελώντας έκτακτο δρομολόγιο προς τα Κύθηρα, μεταφέροντας πυροσβεστικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχο κ. Θεόδωρο Λαρέζο. Οι δυνάμεις που ήρθαν στα Κύθηρα είναι 14 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 5 τζιπ και 53 άτομα προσωπικό από όλη την Πελοπόννησο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να εξάρουμε γι' ακόμη μια φορά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν οι τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του Δήμου και φυσικά οι εθελοντές κάτοικοι του νησιού που έτρεξαν στο μέτωπο για να προστατέψουν τον τόπο τους, από μία νέα οικολογική καταστροφή και φυσικά τους πλοιοκτήτες και το πλήρωμα του πλοίου ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ για την άοκνη προσφορά τους στο νησί όποτε κι αν αυτό τους έχει ζητηθεί.

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Μπαχτής
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Δερμάτης - Κώστας Λαδάς

πηγή: Tsirigo fm

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Ημέρες λειτουργίας Ιατρείων Χώρας-Καρβουνάδων, Νοέμβριος 2017

πηγή: Tsirigo fm

Πνευματικό Κέντρο Ποταμού: Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της αίθουσας

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Μιχαήλ Π. Παναγιώτου - Πνευματικό Κέντρο Ποταμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα στον Ποταμό, καθώς και σε όσους την χρησιμοποιούν ήδη, να επικοινωνούν με τον κ. Στέλιο Μεγαλοκονόμο στο τηλέφωνο: 6972927123.


πηγή: Tsirigo fm

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Ετήσιο μνημόσυνο ευεργετών, δωρητών και απανταχού Αντικυθήριων, 26/11/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Απανταχού Αντικυθηρίων ο «ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ» ενημερώνει ότι το ετήσιο μνημόσυνο των ευεργετών, δωρητών και απανταχού Αντικυθήριων, θα τελεστεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στο Νέο Φάληρο.


πηγή: antikythira-enosi.gr

Τοποθετήθηκε η δεξαμενή νερού στα Αντικύθηρα

Σήμερα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της μεταλλικής δεξαμενής 150 κυβικών στη θέση "Μύλοι" Αντικυθήρων, η οποία ενισχύει υδροδοτικά το κεντρικό νησί που αντιμετώπιζε πρόβλημα. Η δεξαμενή εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου μας με την GwpMed - Πρόγραμμα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΡΟ" που χρηματοδοτείται από το Coca Cola Foundation!

Στράτος ΧαρχαλάκηςΔελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 5/11/2017

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής 3/11 το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του κ.Λάζαρου Βέζου. Μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης ήταν η έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κυθήρων και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση των ερευνητικών μελετών σχετικά με την πυρκαγιά του Αυγούστου, η δαπάνη για τις οποίες προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την έκτακτη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για το Δήμο μας.
Καθώς στη συνεδρίαση ακούστηκαν απόψεις και κρίσεις που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα και είναι προϊόν παραφιλολογίας και διάθεσης δημιουργίας τεχνητής έντασης, η Δημοτική Αρχή επιθυμεί δημοσίως και με αίσθημα υπευθυνότητας να ενημερώσει για τα ακόλουθα:
1. Μετά από κάθε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά απαιτείται η εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας καθώς και έργων πρόληψης των κατολισθήσεων. Η επιλογή όμως των συγκεκριμένων σημείων που θα εκτελεστούν τα έργα αυτά αλλά και το είδος των έργων δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα, ούτε από μη ειδικούς, αλλά προκύπτει μετά από επιστημονική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί από έμπειρη με το θέμα μελετητική ομάδα και όχι από τυχαία επιλογή. Τη μελέτη αυτή δεν μπορεί να εκπονήσει ο Δήμος Κυθήρων καθώς όπως είναι γνωστό δεν διαθέτει στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες, ούτε όμως και οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Νήσων που δεν διαθέτουν σχετικές ειδικότητες και πάσχουν από μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Άρα η εκπόνηση των μελετών αυτών ιδιωτικά είναι μονόδρομος. 
2. Η συνεργασία του Δήμου Κυθήρων με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε μετά από τη διαπίστωση ότι η επιστημονική ομάδα του εν λόγω τμήματος έχει εξαιρετικά σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών μεταπυρικής αποτίμησης σε μεγάλα συμβάντα πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών (ενδεικτικά: Ηλεία, Λέσβος, Ζάκυνθος, Νεάπολη Βοιών κ.λπ.).
3. Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που συνιστά το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα στη Χώρα, με διεθνή καταξίωση, που φέτος συμπληρώνει 170 χρόνια λειτουργίας και ακαδημαϊκής έρευνας. Οι μελέτες δεν ανατίθενται προσωπικά σε κανέναν μελετητή (όπως ορισμένοι αναληθώς ισχυρίζονται), αλλά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα εκπονηθούν από ακαδημαϊκή επιστημονική ομάδα 14 διακεκριμένων επιστημόνων με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Καταστροφών κ. Ευθύμιο Λέκκα (υπό την ιδιότητα του Καθηγητή Γεωλογίας και όχι του ιδιώτη), που τα τελευταία χρόνια είναι Πρόεδρος του ΟΑΣΠ (Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) και ήδη εδώ και λίγες ημέρες Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για ερευνητικό έργο που εκπονείται από Α.Ε.Ι. και όχι για κλασικού τύπου ιδιωτική μελέτη.
4. Το συγκεκριμένο τμήμα του ΕΚΠΑ (Τμήμα Γεωλογίας) είναι τόσο εξειδικευμένο σε τέτοια ζητήματα, σε σημείο να διαθέτει ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών με θέμα την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μοναδικό που διαθέτει εξειδικευμένο τομέα για τις φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση των επιπτώσεών τους στους Ο.Τ.Α. και δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα ιδιωτικό γραφείο, αφού είναι Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και μάλιστα το μεγαλύτερο της Χώρας μας.
5. Συνολικά θα εκπονηθούν 5 διαφορετικές μελέτες σε 2 διακριτές χρονικές φάσεις:
    Α. έρευνα μείωσης κατολισθητικού κινδύνου
    Β. έρευνα μείωσης πλημμυρικού κινδύνου
    Γ.  έρευνα μείωσης διαβρωτικού κινδύνου
    Δ. έρευνα σφοδρότητας πυρκαγιάς και μεταπυρική αποτίμηση
    Ε. έρευνα παρακολούθησης ποιότητας υπογείων υδροφόρων οριζόντων
Η δαπάνη και για τις 5 μελέτες είναι 48.000€ (πλέον Φ.Π.Α.) και καλύπτει πλήρως τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 432/81 περί εκτέλεσης ερευνητικών έργων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η συνεργασία του Δήμου μας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή επιστημονική αξιοπιστία των εκπονούμενων μελετών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ακριβή γεωγραφική χωροθέτηση, την επιλογή και το είδος των αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών και αντικατολισθητικών παρεμβάσεων που απαιτούνται.
Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει ασυζητητί τις άναρθρες μομφές της Αντιπολίτευσης που όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αλλά φτάνουν στο πρωτοφανές σημείο να υπονοούν και ζητήματα ηθικής τάξεως που αποτελούν μελανό σημείο για όσους τα εξέφρασαν καθώς εδώ και τρία χρόνια η διοίκηση του Δήμου δίνει καθημερινά απαντήσεις και εξετάσεις σε τέτοιες αιτιάσεις, με την υπεύθυνη δημόσια στάση της σε όλα τα θέματα, την εφαρμογή των Νόμων, την παντελή απουσία προσωπικών πρακτικών του παρελθόντος και το πολυεπίπεδο έργο της. Τέτοιου είδους μομφές θα πρέπει να αποδεικνύονται με στοιχεία και τεκμήρια, αλλιώς εμπίπτουν στο χειρότερο είδος μικροπολιτικής που δεν επιτρέπεται να έχει θέση στο δημόσιο βίο μας.
Για λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε η Αντιπολίτευση δείχνει να έχει σοβαρό ζήτημα με τον Καθηγητή Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρο του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμη Λέκκα, που είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος των μελετών εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι ο ανάδοχός τους ως ιδιώτης. Ο Δήμος μας εφαρμόζει ακριβώς την ίδια πρακτική που εφήρμοσαν πολλοί Δήμοι και πιο πρόσφατα ο γειτονικός πυρόπληκτος Δήμος Μονεμβασίας (με τη φωτιά της Νεάπολης του 2015) ο οποίος συνήψε ακριβώς την ίδια Προγραμματική Σύμβαση με την ίδια επιστημονική ομάδα και τον ίδιο επιστημονικό υπεύθυνο, χωρίς όμως εκεί να υπάρξουν τέτοιες απαράδεκτες μομφές κατά της Δημοτικής Αρχής, αφού εκείνο που πρέπει να προέχει για κάθε Δημοτικό Σύμβουλο είναι το συμφέρον του τόπου και όχι η στείρα και άνευ επιχειρημάτων αντιπολίτευση. Αν οι κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης έχουν να προτείνουν άλλη επιστημονική ομάδα με τουλάχιστον την ίδια ή ανώτερη εμπειρία σε μεταπυρικές μελέτες σε ΟΤΑ από την ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών όφειλαν ήδη να το είχαν κάνει. Αν έχουν κάποιον άλλον τρόπο να εκπονηθούν αυτές οι μελέτες έπρεπε να το έχουν πει. Αν πιστεύουν ότι δεν απαιτείται να εκπονηθούν μελέτες ας το τεκμηριώσουν και ας αναλάβουν τη σχετική ευθύνη. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε τη μόνη πρόταση που θεωρεί επιστημονικά αξιόπιστη λαμβάνοντας σχετικές πληροφορίες και από άλλους Δήμους, ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά τη φωτιά. Κριτική χωρίς συγκεκριμένες αντιπροτάσεις που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Δήμου, δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα αυτό είναι γνωστό σε όλους εδώ και μήνες και μάλιστα η Αντιπολίτευση υπερψήφισε πριν λίγο καιρό στο Δ.Σ. την εγγραφή του σχετικού ποσού στην 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, όπου αναφέρθηκε συγκεκριμένα και ο τίτλος των μελετών που θα εκπονηθούν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς τότε να εκφράσει καμμία απολύτως αντίρρηση.
Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να περιφρουρήσει την ομαλότητα, την ηρεμία και τη συναίνεση στην αίθουσα του Δ.Σ., να μην δεχθεί τεχνητές εντάσεις και ατεκμηρίωτες αντιπολιτευτικές κορώνες και να ενημερώσει τον κυθηραϊκό λαό ότι μια υπεύθυνη διοίκηση δεν δρα ποτέ ορμώμενη από το λαϊκό αίσθημα όπως θα επιθυμούσαν ορισμένοι, προκειμένου να χαθεί πολύτιμος χρόνος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
Τέλος ενημερώνουμε ότι μόλις παραληφθούν οι μελέτες, θα γίνει εκδήλωση παρουσίασής τους από την επιστημονική ομάδα στο νησί, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα και τα πορίσματα των μελετών και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να είναι παρών, να θέσει ερωτήματα και προβληματισμούς και να λάβει απαντήσεις.

Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 4/11/2017

Στην επίσημη εκδήλωση της πρώτης παρουσίασης του Δικτύου Νήσων Ενάλιων Διαδρομών έλαβε μέρος ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, καθώς ο Δήμος μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Δικτύου. Η εκδήλωση έγινε το βράδυ της Παρασκευής 3/11 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και την παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Βουλευτές, πολλοί Δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Καλογερόπουλος, Ανώτατοι Δικαστικοί και φορείς του τουρισμού και του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Π. Χατζηπέρος.
Ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης τόνισε ότι ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή των νησιωτικών Δήμων που συμμετέχουν στο Δίκτυο καθώς εντάσσεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν τουρισμό υψηλών εισοδημάτων σε περιόδους μη αιχμής. Ο κ. Χαρχαλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας ενός ευέλικτου θεσμικού και διαδικαστικού πλαισίου για τον καταδυτικό τουρισμό που δεν θα προσκρούει στη γραφειοκρατία και τις αγκυλώσεις του κρατικού μηχανισμού.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ακαδημαϊκός και διακεκριμένος φυσικός σε παγκόσμιο επίπεδο κ. Δημήτρης Νανόπουλος που αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του στο Ναυάγιο και το Μηχανισμό των Αντικυθήρων, προτρέποντας τους παριστάμενους Δημάρχους να κάνουν "ηράκλεια προσπάθεια για την υπερνίκηση της γραφειοκρατίας".
Η καταδυτική βιομηχανία γνωρίζει εξαιρετική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με παραπάνω από 25 εκατομμύρια αυτοδύτες το χρόνο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιεί η European Underwater Federation εκτιμάται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ενεργοί δύτες ενώ το 70% απ΄αυτούς επιλέγει μεσογειακούς προορισμούς. Ο ετήσιος τζίρος που προκύπτει από όλους αυτούς τους λάτρεις της κατάδυσης υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.
Ο καταδυτικός τουρισμός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο οικοτουριστικών δραστηριοτήτων που προωθούνται σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές για την προσέλκυση τουρισμού και επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι λειτουργεί ως κίνητρο για την ανάπτυξη της περιφέρειας, ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες τουριστικές υποδομές. Αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν του τόπου προσελκύοντας ποιοτικό και πιστό τουρισμό, και διευρύνει τη στενή τουριστική περίοδο των παράκτιων περιοχών της χώρας.
Όλη αυτή η αυξητική τάση του καταδυτικού τουρισμού μας σε συνδυασμό με την υψηλή τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας οδήγησε στη δημιουργία του Δικτύου Νήσων Ενάλιων Διαδρομών «ΕΝΑΛΙΟΝ», σε μία προσπάθεια να υπάρξει μεγαλύτερη οργάνωση. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν τα νησιά Ελαφόνησος, Κέα, Κύθηρα, Καστελόριζο, Νίσυρος, Οινούσες, Σκύρος και Ψαρά.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Κυθήρων είχε συνομιλία με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, η οποία εξήρε την προσπάθεια του Δήμου μας και των υπαλλήλων του σχετικά με την πιστή τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πληρωμής δαπανών, με τον Δήμαρχο να τονίζει πως ακόμα και αν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, αυτά οφείλονται στις δαιδαλώδεις διαδικασίες και την πολυνομία και επουδενί σε δόλο ή σκοπιμότητα.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση σχετικά με τις ώρες υποδοχής δημοτών από το Δήμαρχο Κυθήρων


Δρομολόγια ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ από 1/11/2017 έως 11/01/2018

πηγή: Tsirigo fm

Ανακοίνωση από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κυθήρων

πηγή: Tsirigo fm

Λύθηκε το μυστήριο εξαφάνισης του Ιωάννη Φατσέα, η σωρός του βρέθηκε σε λιόφυτο έξω από τον Ποταμό

Μετά από 4 μήνες λύθηκε το μυστήριο της εξαφάνισης του 84χρονου συμπατριώτη μας Ιωαννη Φατσέα, ο οποίος διέμενε στο Γηροκομείο Κυθήρων και αγνοείτο από το απόγευμα της Πέμπτης 22/6, που είχε βγει την απογευματινή του βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ.
Το πρωί της Δευτέρας 30/10 ιδιοκτήτης λιόφυτου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου έξω από τον Ποταμό, πήγε στο χωράφι του και εντόπισε την σωρό του άτυχου ηλικιωμένου σε πλήρη αποσύνθεση. Αμέσως ενημέρωσε οι αρμόδιες αρχές που έσπευσαν στο σημείο.
Λίγη ώρα αργότερα έγινε η αναγνώριση της σορού του ηλικιωμένου από οικεία του πρόσωπα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας η σορός θα μεταφερθεί στο Πειραιά για την διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση αν και με τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Μπαχτής

πηγή: Tsirigo fm

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Ευχαριστήριο Γενικού Λυκείου Κυθήρων προς τον Εξωαραϊστικό Σύλλογο Φρατσιωτών "ΤΑ ΦΡΑΤΣΙΑ"

πηγή: Tsirigo fm

Ο αγιασμός στον Πειραιά, στιγμές ταξιδιού και η υποδοχή στα Κύθηρα του Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ 26-27/10/2017
βίντεο:PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

πηγή: tsirigotv.gr

KYTHIRA LEAGUE – Τουρνουά προετοιμασίας 5 και 12 Νοεμβρίου 2017

Αρχίζουμε φέτος, με τουρνουά προετοιμασίας στο γήπεδο Παναγιώτης Μάγειρος, την Κυριακή στις 5 & 12 Νοεμβρίου.
Κάθε ομάδα θα έχει κόστος συμμετοχής ανά ημέρα: 40€.
Θα δηλωθούν οι παίχτες που θα συμμετέχουν στο φετινό πρωτάθλημα και θα μαζευτούν οι συμμετοχές (150€ / ομάδα για όλη τη χρονιά) για το πρωτάθλημα.
Καλή αρχή!

πηγή: Tsirigo fm